Khi học tiếng Anh, nhiều người Việt dùng ‘Ex’ để viết tắt cho từ ví dụ: Example(s), một số khác lại dùng ‘E.g.’ Vậy viết như thế nào là đúng?

Về vấn đề này, một thầy giáo trong Hội đồng Anh đã trả lời như sau:

“… no, it’s not really correct. If you are making a form or a table you might write Example: in full but not Ex: In other formal writing it’s best to say ‘for example’ in full, and if you want to use an abbreviation; write e.g.

Neil”
“… không, điều đó không thật sự đúng. Nếu bạn đang làm một biểu mẫu hoặc bảng biểu thì có thể viết Example, nhưng không phải là Ex. Trong văn phong trang trọng, tốt nhất là viết ‘for example’, còn nếu bạn muốn viết tắt thì viết e.g.
Neil”
Và một thầy giáo khác người Úc trả lời:
“… I agree with you and I don’t think ‘ex’ means example. We write e.g., or simply eg more commonly now.
I sometimes use ‘ex’ as an abbreviation for ‘exercise’ (e.g., ‘Now do ex.1’), but not for example.”
“… Tôi đồng ý với bạn và tôi cũng không nghĩ ‘ex’ là ví dụ. Chúng ta viết e.g., hoặc đơn giản hơn là e.g là dạng phổ biến hơn hiện nay.
Thỉnh thoảng tôi dùng ‘ex’ là từ viết tắt của ‘exercise’ (ví dụ như, ‘Now do ex.1), chứ không phải là for example.’
Nhiều người dùng ‘Ex’ là hai chữ cái đầu tiên trong từ Example và đây vẫn là cách người ta hay dùng để viết tắt, tuy nhiên không nên được áp dụng trong trường hợp này. Bởi ‘Ex’ có nghĩa là “a person’s former wife, husband or partner” (vợ cũ, chồng cũ, bồ cũ). Khi dùng ‘Ex’ là Example, có thể nhiều người bản ngữ sẽ không hiểu bạn đang viết gì.

E.g. là viết tắt của từ example trong tiếng Latin ‘exempli gratia’ và chúng ta nên sử dụng nó khi muốn viết tắt của từ ví dụ.

Thảo An tổng hợp