Almond /’ɑ:mənd/ hạt hạnh nhân

Brazil nut /brə’zil’ nʌt/ hạt quả hạch Brazil

Cashew /kæ’ʃu:/ hạt điều

Chestnut /’tʃesnʌt/ hạt dẻ

Chia seed /si:d/ hạt chia

Flax seed /’flæks si:d/ hạt lanh

Hazelnut /’heizl nʌt/ hạt phỉ

Hemp seed /hemp si:d/ hạt gai dầu

Kola nut /’koulə nʌt/ hạt cô la

Macadamia nut /mə’kædəmia nʌt/ hạt mắc ca

Peanut /’pi:nʌt/ hạt lạc

Pecan /pi’kæn/ hạt hồ đào

Pine nut /pain nʌt/ hạt thông

Pistachio /pis’tɑ:ʃiou/ hạt dẻ cười

Pumpkin seed /’pʌmpkin si:d/ hạt bí

Walnut /’wɔ:lnət/ hạt óc chó

(Độc giả nhấn vào ảnh để xem hình lớn và tải về máy)

Ví dụ

Almonds are packed with vitamins, minerals, protein and fiber, and are associated with a number of health benefits.

Hạnh nhân chứa đầy các loại vitamin, khoáng chất, protein và chất xơ, đồng thời có rất nhiều lợi ích cho sức khỏe.

You can grow cashew trees anywhere in the wet/dry tropics. The main producers of cashew nuts are Brazil, India, Vietnam, Africa (Tanzania and Mozambique) and South East Asia.

Bạn có thể trồng cây điều tại bất cứ đâu trong vùng nhiệt đới khô hoặc ướt. Những nước cung cấp hạt điều chính là Brazil, Ấn Độ, Việt Nam, Châu Phi (Tanzania và Mozambique) và vùng Đông Nam Á.

Chia seeds are among the healthiest foods on the planet. They are loaded with nutrients that can have important benefits for your body and brain.

Hạt Chia là một trong những thực phẩm lành mạnh nhất trên hành tinh. Chúng chứa các chất dinh dưỡng có lợi và quan trọng đối với cơ thể và não bộ.

Macadamia nut is rich in energy, has a good nutrient profile comprising anti-oxidants, dietary fiber, vitamins, and minerals.

Hạt mắc ca rất giàu năng lương, chứa nhiều chất dinh dưỡng tốt bao gồm chất chống oxy hóa, chất xơ, vitamin và khoáng chất.

Pistachio trees grow best and produce the most nuts in an arid semi-desert climate with long, dry, hot summers, low humidity and cool but not frigid winters.

Cây hạt dẻ cười phát triển tốt nhất và cho nhiều hạt khi được trồng tại vùng khí hậu bán sa mạc khô cằn với mùa hè nóng kéo dài, độ ẩm thấp và mùa đông mát mà không có giá lạnh.

Thu Hiền