Tên của 32 nước góp mặt trong giải đấu bóng đá World Cup 2018 là gì? Chúng ta cùng tìm hiểu trong bài học dưới đây nhé!

Russia – /ˈrʌʃ.ə/: Nga

Egypt – /ˈiː.dʒɪpt/: Ai Cập

Uruguay – /ˈjʊr.ə.ɡwaɪ/: U–ru-guay

Saudi Arabia – /ˌsaʊ.di əˈreɪ.bi.ə/: Ả rập Xê Út

Iran – /ɪˈræn/: I-ran

Morocco – /məˈrɑː.koʊ/: Vương quốc Mô–ra–cô

Portugal – /ˈpɔːr.tʃə.ɡəl/: Bồ Đào Nha

Spain – /speɪn/: Tây Ban Nha

Australia – /ɑːˈstreɪl.jə/: Úc

Denmark – /ˈden.mɑːrk/: Đan Mạch

France – /fræns/: Pháp

Peru – /pəˈruː/: Pê–ru

Argentina – /ˌɑːr.dʒənˈtiː.nə/: Ac-hen-ti-na

Croatia – /kroʊˈeɪ.ʃə/: Cờ-roát-ti-a

Iceland – /ˈaɪs.lənd/: Ai-len

Nigeria – /naɪˈdʒɪr.i.ə/: Ni-giê-ri-a

Brazil – /brəˈzɪl/: Bờ-ra-zin

Costa Rica – /ˌkɑː.stə ˈriː.kə/: Cốt–xta–ri–ca

Serbia – /ˈsɝː.bi.ə/: Si-bia

Switzerland – /ˈswɪt.sɚ.lənd/: Thụy Sĩ

Germany – /ˈdʒɝː.mə.ni/: Đức

Mexico – /ˈmek.sɪ.koʊ/: Mê–hi–cô

Sweden – /ˈswiː.dən/: Thụy Điển

South Korea – /ˌsaʊθ kəˈriː.ə/: Hàn Quốc

Belgium – /ˈbel.dʒəm/: Vương quốc Bỉ

England – /ˈɪŋ.ɡlənd/: Anh

Panama – /ˈpæn.ə.mɑː/: Pa–na-ma

Tunisia – /tuːˈniː.ʒə/: Tuy-ni-di

Colombia – /kə´lʌmbiə/: Cô–lôm–bi–a

Japan – /dʒəˈpæn/: Nhật Bản

Poland – /ˈpoʊ.lənd/: Ba Lan

Senegal – /ˌsen.ɪˈɡɔːl/: Xê–nê-gan

Thiên Cầm