Kind, type và sort là các từ được dùng để phân loại một nhóm người, vật hay các hiện tượng có các đặc điểm chung nào đó. Mặc dù chúng hầu như có thể dùng được thay thế nhau, tuy nhiên cũng có sự khác biệt giữa mỗi từ.

1. Giống nhau

Chỉ một nhóm người hoặc vật có cùng một đặc điểm nào đó.

Ví dụ:

Cake isn’t the kind/ sort/ type of food that you can eat all day.

Bánh ngọt không phải là loại thức ăn mà chúng ta có thể ăn cả ngày.

2. Khác nhau

a. Sort

Được sử dụng nhiều hơn, thường để nói về bản chất, tính cách hơn về nhận diện đặc điểm bên ngoài của người, vật hoặc sự vật hiện tượng và có thể dùng trong trường hợp mang ý nghĩa không tích cực.

Ví dụ:

What sort of person would do a terrible thing like that?

Loại người nào mà laị làm điều tồi tệ như thế được nhỉ?

Sort of còn được dùng diễn tả một sự phân loại đối tượng và thường được sử dụng cho vật hoặc động vật hơn dùng cho người.

Ví dụ:

What sort of music do you like?

Cậu thích loại nhạc nào?

b. Type

Thường được dùng để nói về đặc điểm riêng nào đó của một nhóm người, hoặc vật trong một tập của nhóm lớn. Phạm vi nhỏ hơn “kind” và “sort”.

Ví dụ:

There are many types of room in this hotel.

Có rất nhiều loại phòng trong khách sạn này.

What is your blood type?

Nhóm máu của bạn là gì? (trường hợp này không dùng “kind” hoặc “sort”)

c. Kind

Có đặc điểm ở giữa “type” và “sort”, thường được dùng đối với một nhóm lớn hoặc các nhóm có mối liên hệ gia đình trong tự nhiên.

Ví dụ:

What kind of bird is that? It looks strange.

Nó là loài chim gì vậy? Trông lạ lắm.

“Kind” còn có nghĩa là tốt bụng.

Ví dụ:

How kind you are!

Bạn thật là tốt bụng!

Khi nói đến tính chất của một cái gì đó thì “kind” và “sort” có thể dùng thay thế nhau, trong đó “sort” thường được dùng để mô tả tính chất tiêu cực, trong trường hợp như vậy không nên dùng “type”.

Khi đóng vai trò là danh từ mà dùng để miêu tả liên quan tới người thì thường dùng “kind” và “type”, không nên dùng “sort” (trừ trường hợp mang nghĩa tiêu cực nêu ở ví dụ trên)

Ví dụ:

He is my kind/ type.

Anh ta là kiểu người hợp với tôi.

Không dùng: He is my sort.

Thiên Cầm