Anti-hero /’ænti ‘hiərou/ nhân vật phản anh hùng

Archenemy (nemesis) /ɑ:tʃ /’enimi/ kẻ thù

CGI (computer-generated imagery) công nghệ mô phỏng hình ảnh bằng máy tính

Climax /’klaimæks/ đoạn cao trào

Conflict /’kɔnflikt/ xung đột

Hero /’hiərou/ anh hùng, nhân vật chính

Kung-fu cung phu, võ thuật Trung Hoa

Martial art /’mɑ:ʃəl ɑ:t/ võ thuật đối kháng

Pyrotechnics /,pairou’tekniks/ khói lửa

Samurai /,sænə’tɔ:riə/ Sa-mu-rai Nhật Bản

Sequel /’si:kwəl/ phim tiếp nối nội dung các phần trước

Series /’siəri:z/ phim bộ

Special effect (FX) /’speʃəl i’fekt/ hiệu ứng đặc biệt, kỹ xảo

Stunt /stʌnt/ cảnh đóng thế

Superhero /’sju:pə ‘hiərou/ siêu anh hùng

Villain /’vilən/ kẻ ác, nhân vật phản diện

 

(Độc giả nhấn vào ảnh để xem hình lớn và tải về máy)

Ví dụ

Anti-Heroes are heroic characters who lacks several heroic qualities compared to the original heroes of fiction and folklore.

Nhân vật phản anh hùng là những nhân vật quả cảm bị thiếu một số phẩm chất của anh hùng so với những anh hùng gốc trong tiểu thuyết và văn hóa dân gian.

In the climax of Speed, Sandra Bullock’s character Annie is strapped with explosives and taken hostage.

Trong đoạn cao trào của phim “Tốc độ”, nhân vật Annie do Sandra Bullock thủ vai bị gắn chất nổ và bắt làm con tin.

The Martial Arts Movie is the cinematic genre mainly created in East Asia (especially Hong Kong) often being action showcases with martial-arts styles.

Phim võ thuật đối kháng là một thể loại phim điện ảnh chủ yếu xuất phát từ khu vực Châu Á (đặc biệt là tại Hồng Kông), thường có các màn hành động với phong cách võ thuật đối kháng.

This film has some of the best pyrotechnic effects.

Bộ phim này có một số cảnh có hiệu ứng khói lửa tốt nhất.

Tom Cruise is one of the few Hollywood stars left that performs his own nail-biting stunts.

Tom Cruise là một trong ít các ngôi sao Hollywood tự mình thực hiện các pha hành động nghẹt thở đáng lẽ phải có đóng thế.
Thu Hiền

Xem thêm: