Reunion /’ri:’ju:njən/ sum họp, đoàn tụ

Peach blossom /pi:tʃ ‘blɔsəm/ hoa đào

Apricot blossom /’eiprikɔt ‘blɔsəm/ hoa mai

Chrysanthemum /kri’sænθəməm/ hoa cúc

Kumquat tree /tri:/ cây quất

Sticky rice /’stiki rais/ gạo nếp

Green beans /gri:n bi:n/ đậu xanh

Fatty pork /’fæti pɔ:k/ mỡ lợn

Make Banh Chung  /meik tʃung keik/ gói Bánh chưng

Decorate /’dekəreit/ trang trí

Five – fruit tray /faiv fru:t trei/ mâm ngũ quả

Dried candied fruits /draid ‘kændid fru:t/ mứt hoa quả

Roasted pumpkin seed /roustid ˈpʌmpkɪn si:d/ hạt bí

Roasted watermelon seeds /roustid ‘wɔ:tə,melən si:d/ hạt dưa

Sweet coconut ribbons /swi:t ‘koukənʌt ‘ribən/ mứt dừa

Fireworks /’faiəwud/ pháo hoa

Red envelop /red in’veləp/ bao lì xì

lucky money / ‘lʌki ‘mʌni/ mừng tuổi tiền lì xì

Dress up /dres ʌp/ ăn diện

Play cards /plei kɑ:ds/ đánh bài

Incense /’insens/ nhang, hương

Aancestral altar //æn’sestrəl ‘ɔ:ltə/ bàn thờ gia tiên

Taboo /tə‘bu:/ sự kiêng kỵ

Sweep the floor /swi:p ðə floor/ quét nhà

Gather loc /’gæðə loc/ hái lộc

the first day of Tet / ðə fə:st dei əv Tet/ ngày mùng một Tết

Visit relatives and friends /’vizit ‘relətiv ænd frends/ thăm bà con bạn bè

Tug of war /tʌg əv wɔ:/ kéo co

Cock fighting /kɔk ‘faitiɳ/ chọi gà

Parallel sentences /’pærəlel ‘sentəns/ câu đối

New year’s Eve /nju: jə:s i:v/ giao thừa

(Độc giả nhấn vào ảnh để xem hình lớn và tải về máy)

Ví dụ

Tet becomes a special occasion of reunion for Vietnamese families.

Tết trở thành một dịp đặc biệt của đoàn tụ cho các gia đình người Việt Nam.

A branch of apricot blossoms, peach blossom or a Kumquat tree is indispensable decoration.

Một cành mai, cành đào hay cây quất là vật trang trí không thể thiếu.

Every family display a Five – fruit tray on the ancestral altar.

Mọi nhà đều bày mâm ngũ quả trên bàn thờ gia tiên.

Young persons take part in the traditional games such as tug of war or cock fighting.

Những người trẻ tuổi tham gia vào các trò chơi truyền thống như kéo co hay chọi gà.

People visit relatives to wish a happy new year.

Mọi người đi thăm và chúc Tết người thân họ hàng.

And adults will give lucky money to children.

Và người lớn sẽ mừng tiền lì xì cho trẻ em.

Thu Hiền

Xem thêm: