Autumnal equinox /ɔ:’tʌmnəl ‘i:kwinɔks/ Thu phân (*) 

Back-to-school /bæk tu sku:l/ nhập học, trở lại trường sau mùa hè

Chestnut /’tʃesnʌt/ hạt dẻ

County fair /’kaunti feə/ hội chợ

Deciduous /di’sidjuəs/ sự rụng (lá)

Festival /’festivəl/ ngày hội

Flu /flu/ Influenza /influ’enzə/ bệnh cúm

Foray /’fɔrei/ buổi đi hái nấm

Harvest /’hɑ:vist/ vụ thu hoạch

Harvest moon /’hɑ:vist mu:n/ trăng rằm gần Thu phân nhất

Migration /mai’greiʃn/ sự di trú (chim)

Open house /‘oupən haus/ ngày các trường đại học mở cửa cho phụ huynh, học sinh mới vào thăm quan

Persimmons /pə:’simən/ quả hồng

Picnic /’piknik/ đi chơi và ăn ngoài trời

Pine cone /pain koun/ quả thông

Pumpkin /’pʌmpki:n/ quả bí ngô

Quilts /kwilt/ chăn đắp mùa thu

Raking /reikiɳ/ cào lá rụng

Fall rally /fɔ:l ‘ræli/ mít-ting, tụ họp mùa thu

Recreation /,rekri’eiʃn/ vui chơi, giải trí

Scarecrows /’skeəkrou/ bù nhìn

Sleet /sli:t/ mưa tuyết (chỉ có ở mùa thu xứ lạnh)

Snuggle /’snʌgl/ xích lại, kéo ai lại gần ôm

Thanksgiving /’θæɳks,giviɳ/ Lễ Tạ ơn

Trick or treat /trik ɔ: tri:t/ một phong tục của trẻ em vào đêm Halloween

Wedding /’wediɳ/ đám cưới

Woolen /’wulən/ áo len đan

(*) Thu Phân là Ngày Mặt Trời đi qua xích đạo, có ngày và đêm dài bằng nhau trên khắp Trái Đất, vào ngày 22, 23 hoặc 24 tháng chín dương lịch, ở bắc bán cầu được coi là giữa mùa thu; cũng là tên gọi một trong hai mươi bốn ngày tiết trong năm theo lịch cổ truyền của Trung Quốc.

(Độc giả nhấn vào ảnh để xem hình lớn và tải về máy)

Ví dụ

The autumnal equinox in the northern hemisphere falls on 23 September this year.

Thu phân ở Bắc bán cầu rơi vào ngày 23 tháng 9 trong năm nay.

In merchandising, back to school is the period in which students and their parents purchase school supplies and apparel for the upcoming school year.

Trong kinh doanh, dịp nhập học là thời gian học sinh và phụ huynh mua sắm các dụng cụ học tập và quần áo cho năm học sắp tới.

During the total lunar eclipse tonight (Sept. 27), the full moon will shine as a traditional “harvest moon”.

Trong đêm nhật thực toàn phần hôm nay (ngày 27 tháng 9), mặt trăng sẽ tỏa sáng như “trăng rằm thu phân” theo thông lệ.

There are a number of migratory birds which come to Swan Lake every year to nest.

Có một số loài chim di cư tới Hồ Thiên nga hàng năm dể làm tổ.

Tom attempted to snuggle, but Mary pushed him away.

Tom cố xích lại ôm nhưng mary đẩy anh ra.

I had to loosen my pants after Thanksgiving Day dinner because I ate so much turkey.

Tôi đã phải nới lỏng quần của mình sau bữa tối Lễ Tạ ơn vì đã ăn quá nhiều gà tây.

Thu Hiền