Allium /alium/ hoa thuộc chi Hành (hành tây)
Anemone /ə’neməni/ hoa Cỏ chân ngỗng
Areca spadix /’ærikə ‘speidiks/ hoa cau
Birds of paradise /bə:d ɔv ‘pærədaiz/ hoa Thiên Điểu
Chrysanthemum /kri’sænθəməm/ hoa Cúc
Carnation /kɑːˈneɪʃən/ hoa cẩm chướng
Daisy /’deizi/ hoa Cúc dại
Gerbera /’gɜrbərə/ hoa Đồng tiền
Gladiolus /,glædi’ouləs/ hoa thuộc chi Lay ơn
Gypsophila /dʒɪp’sɒfɪlə/ hoa Baby
Forget-me-not/fɚˈɡet.mi.nɑːt/ hoa lưu ly
Hydrangea /hai’dreindʒə/ hoa Cẩm tú cầu
Hyacinth/ˈhaɪ.ə.sɪnθ/ hoa lan dạ hương
Iris /’aiəris/ hoa Diên vĩ
Lavender /’lævində/ hoa Oải hương
Liatris /laɪ’ætrtris/ hoa chi Kỳ lân
Lotus /’loutəs/ hoa Sen
Lily /’lili/ hoa Huệ tây, hoa loa kèn
Mimosa /mɪˈmoʊsə/ hoa xấu hổ; hoa trinh nữ
Magnolia /mæg’nouliə/: hoa ngọc lan
Hibiscus /hi’biskəs/: hoa râm bụt
Jasmine /’dʒæsmin; ‘dʒæzmən/: hoa lài (hoa nhài)
Narcissus /nɑ:’sisəs/ hoa thuỷ tiên
Orchid /’ɔ:kid/ hoa Lan
Peony /’piəni/ hoa Mẫu đơn
Phlox /flɔks/ hoa Giáp trúc đào
Rose /rouz/ hoa Hồng
Stocks /stɔks/ hoa Phi yến
Sunflower /’sʌn,flauə/ hoa Hướng dương
Tulip /’tju:lip/ hoa Uất kim cương
Veronica /vi’rɔnikə/ hoa Thủy Cự
Water lily : hoa súng

flowerr

(Độc giả nhấn vào ảnh để xem hình lớn và tải về máy)

Ví dụ:

The researchers recognise that a blue gerbera or lily would be commercially popular but there is a long lead time between inserting the blue.
Các nhà nghiên cứu nhận ra rằng một bông hoa đồng tiền xanh hay hoa huệ tây được người tiêu dùng yêu thích nhưng phải tốn thời gian chế biến để thêm màu xanh vào cho hoa.

The rose flowers represent love and romance as it meanings..
Hoa Hồng có ý nghĩa tượng trưng cho tình yêu và sự lãng mạn.

Growing an orchid outside of tropical locations can be difficult if you do not know what an orchid needs to survive.
Trồng phong lan ngoài trời tại vùng nhiệt đới có thể rất khó khăn nếu bạn không biết hoa lan cần những gì để sống được.

A farmer walks through his sunflower.
Một người nông dân đi bộ qua khóm hoa hướng dương.

Normally you rather think of Holland when talking about tulips or tulip celebrations.
Bình thường, bạn sẽ thường nghĩ tới Hà Lan khi nói về hoa uất kim cương hay các lễ hội hoa uất kim cương.

Thu Hiền