A wise old owl (Con cú thông minh)

There was an old owl that lived in an oak. Everyday he saw incidents happening around him. Yesterday he saw a boy helping an old man to carry a heavy basket. Today he saw a girl shouting at her mother. The more he saw the less he spoke.

Có một con cú già sống ở trong một hốc cây sồi. Hàng ngày cú nhìn thấy những sự việc xảy ra ở quanh mình. Hôm qua cú thấy một cậu bé giúp đỡ một ông già mang một cái rổ rất nặng. Hôm nay cậu thấy một cô gái la hét mẹ mình. Cú nhìn càng nhiều cú càng ít nói.

As he spoke less, he heard more. He heard people talking and telling stories. He heard a woman saying that an elephant jumped over a fence. He also heard a man saying that he had never made a mistake.

Khi cú nói ít hơn, cú nghe nhiều hơn. Cú nghe mọi người nói và kể về các câu chuyện. Cú nghe thấy một người phụ nữ nói rằng một con voi đã nhảy qua một hàng rào. Cú cũng nghe thấy một người đàn ông nói rằng anh ta chưa từng mắc sai lầm.

The old owl had seen and heard about what happened to people. Some became better and some became worse. But the old owl had become wiser each and every day.

Cú già đã thấy và nghe về những gì xảy ra với mọi người. Một số trở nên tốt hơn, một số trở nên tệ hơn. Nhưng cú già đã trở nên thông thái hơn mỗi ngày.

Thuần Thanh biên dịch

Xem thêm

Từ Khóa: