The most famous Mid-Autumn Festival story is Chang’e flying to the moon. The story goes like this…
Câu chuyện nổi tiếng nhất trong Tết Trung Thu là về sự tích chị Hằng bay lên cung trăng. Câu chuyện như sau…

Long, long ago, there were ten suns in the sky. The suns burnt all the plants and people were dying on Earth, until one day excellent archer Hou Yi used his bow and arrows to shoot down nine of the suns. Earth was saved, and people flocked to learn archery from Hou Yi.
Từ ngày xửa ngày xưa, có tới mười mặt trời trên bầu trời. Các mặt trời thiêu đốt tất cả các loài thực vật và con người trên mặt đất, cho tới một hôm có người anh hùng với biệt tài bắn tên là Hậu Nghệ đã dùng tên bắn rụng chín mặt trời. Trái đất đã được cứu và mọi người đổ xô đi học cách bắn tên của Hậu Nghệ.

The Western Queen Mother gave Hou Yi a bottle of elixir that could make one person immortal. Although Hou Yi did want to become immortal, he wanted to stay with his wife Chang’e more. Therefore, he just kept it at home.
Tây Vương Mẫu đã tặng cho Hậu Nghệ một lọ thuốc trường sinh. Mặc dù Hậu Nghệ cũng muốn bất tử, nhưng anh cũng muốn sống cùng với vợ mình là Hằng Nga. Do vậy nên chàng đã cất lọ thuốc ở nhà.

Pang Meng, one of his students, tried to seize the elixir when Hou Yi wasn’t at home. Faced with greedy Pang Meng, Chang’e decided to drink the elixir. It made her fly to the moon where she would stay forever.
Hậu Nghệ có một học trò tên Bàng Mông, anh ta đã cố gắng lấy trộm lọ thuốc khi Hậu Nghệ vắng nhà. Vì sự tham lam của Bàng Mông, Hằng Nga đã quyết định uống lọ thuốc đó. Và thế là nó đã khiến cho nàng bay lên mặt trăng sống ở đó mãi mãi.

To remember her and pray to her, Hou Yi and others started to worship the moon with many offerings.
Để tưởng nhớ và cầu nguyện nàng, Hậu Nghệ và những người dân bắt đầu thờ phụng mặt trăng với rất nhiều đồ cúng lễ.

Chang’e’s image usually appears on Mid-Autumn Festival pictures. Children are told that Chang’e is still living on the moon. And on the night of the Mid-Autumn Festival, when the moon is bright, children try their best to find the shape of Chang’e on the moon.Hình bóng Hằng Nga thường xuất hiện trong những bức tranh ngày Tết Trung Thu. Trẻ con được kể cho nghe rằng chị Hằng vẫn sống trên mặt trăng. Và vào đêm rằm Trung Thu, khi trăng sáng, lũ trẻ vẫn cố gắng tìm hình bóng chị Hằng trên mặt trăng.

Thuần Thanh biên dịch theo Chinahighlights