Cùng học tiếng Anh qua câu truyện cười dưới đây nhé!

Caller: I can’t find my little pictures (icons).

Tech Support: What pictures?

Caller: One is “my computer,” another is like “network neighbor.”

Tech Support: Do you have any windows open?

Caller: Yes.

Tech Support: Ok, we need to close those windows.

Caller: Oh, OK. (Everything is quiet for a few moments).

Tech Support: Are you still there???

Caller: (After a few more moments) OK. I had to walk around the room and close all the windows…. I still can’t see my little pictures.

Người gọi: Tôi không tìm thấy mấy bức ảnh nhỏ của tôi.

Hỗ trợ kỹ thuật: Ảnh nào ạ?

Người gọi: Một cái là “my computer (máy tính của tôi)”, cái khác giống như “network neighbor (mạng gần đây)”.

Hỗ trợ kỹ thuật: Bạn có đang mở cửa sổ nào không?

Người gọi: Có.

Hỗ trợ kỹ thuật: Được rồi, chúng ta cần đóng chúng lại.

Người gọi: Oh, được rồi. (Mọi thứ yên tĩnh trong chốt lát).

Hỗ trợ kỹ thuật: Bạn còn đó không???

Người gọi: (Sau giây lát) Được rồi. Tôi đã đi quanh phòng và đóng tất cả cửa sổ. Tôi vẫn không thấy mấy bức ảnh nhỏ đó.

Theo ESL Buzz

Tuấn Anh biên dịch