Bố: Bố muốn con lấy người con gái bố muốn

Con trai: Không

Bố: Đó là con gái của Bill Gates

Con trai: Thế thì được ạ

Người bố đến chỗ Bill Gates

Người bố: Tôi muốn con gái ông lấy con trai tôi

Bill Gates: Không được

Người bố: Con trai tôi là CEO của Ngân hàng thế giới

Bill Gates: Thế thì được

Người bố đến gặp chủ tịch của ngân hàng thế giới

Người bố: Hãy cho con trai tôi làm CEO của ngân hàng này

Chủ tịch: Không được

Người bố: Nó là con rể của Bill Gates

Chủ tịch: Thế thì được

Xong việc.

———————————–

IDIOTIC LAWYER

The lawyer’s son wanted to follow in his father’s footsteps, so he went to law school and graduated with honors. Then he went home to join his father’s firm.

At the end of his first day at work, he rushed into his father’s office and said, “Father, father! In one day I broke the Smith case that you’ve been working on for so long!”

His father yelled, “You idiot! We’ve been living on the funding of that case for ten years!”

Dịch: 

LUẬT SƯ NGU NGỐC

Con trai một viên luật sư muốn theo chân ba, vì thế anh ta đi học trường luật và đậu cao. Sau đó anh ta về nhà và tham gia công ty của ba.

Vào cuối ngày làm việc đầu tiên, anh ta đổ xô vào văn phòng ba và nói:”Ba, ba! Trong một ngày con đã giải quyết xong vụ kiện Smith mà ba đã làm việc quá lâu!”

Ba anh ta la lên:”Thằng ngu! Chúng ta đã sống nhờ tiền vụ này trong mười năm!”

(Sưu tầm)