Cổ nhân xưa từng nói rằng: “Giúp người cũng là giúp chính mình”. Câu chuyện dưới đây là minh chứng cho đạo lý này.

In the early days of China’s Ming dynasty, a person with the official surname of Zhang, from the Gaoyou Wei barracks, took a boat to run an official errand.

 • in the early days: vào thời kỳ đầu
 • official surname: tên họ chính
 • run an official errand: đi thi hành công vụ

Vào đầu triều Minh của Trung Quốc, một người họ Trương từ doanh trại Cao Bưu Vệ chèo thuyền đi làm công vụ.

While in the lake, a storm flipped the boat over. After Zhang escaped, he continued forward along the banks. Veiled by the fog in the distance, there was a person on the back of a small flipped boat bobbing in the waves calling for help. Zhang felt sorry for him, so he asked to borrow a small fishing boat from the fisherman nearby to go save him. However, the fisherman declined.

 • forward along: đi dọc
 • veiled by the fog: sương mù che phủ
 • a small flipped boat: một chiếc thuyền nhỏ bị lật

Khi đang ở trên hồ thì một cơn bão ập đến đánh lật thuyền của ông. Sau khi thoát nạn, ông tiếp tục đi dọc theo bờ sông. Bị sương mù che phủ phía trước, Trương lờ mờ thấy có một người đang bám trên một chiếc thuyền nhỏ bị lật đang bập bềnh theo từng đợt sóng và đang kêu cứu. Động lòng thương xót, Trương bèn hỏi mượn một chiếc thuyền câu nhỏ của một ngư dân gần đó để đi cứu người kia. Tuy nhiên, người ngư dân từ chối không cho mượn.

Only when Zhang offered the fisherman platinum stars did the fisherman save the man. After rescuing the person, Zhang realized that he had just saved his own son, who had been waiting for his father in the water for half a day. His son was on the verge of death, and would drown at any moment.

 • platinum stars: phù hiệu bạch kim
 • half a day: nửa ngày
 • on the verge of death: bên bờ vực tử thần

Chỉ khi Trương hứa sẽ tặng lại phù hiệu bạch kim thì người ngư dân mới chịu đi cứu nạn nhân. Sau khi cứu được người này, Trương nhận ra rằng ông đã cứu chính con trai mình, con trai ông đã ở dưới nước nửa ngày để chờ người đến cứu. Anh ta đã trên bờ vực của cái chết và đã có thể chết đuối bất cứ lúc nào.

By saving someone from a calamity, Zhang had luckily saved his own son. Helping others is helping oneself is a true axiom.

Helping others is helping oneself is a true axiom.

Cứu người đó là cứu chính mình, đó là một chân lý. 

Qua việc cứu người từ một thiên tai, Trương đã may mắn cứu được con trai mình. Cứu người là cứu chính mình, đó là một chân lý.

Girl, Mud, Run, Slope, Help, Challenge, Woman, Tough
Giúp người khác là giúp chính mình (Ảnh: pixabay.com)

People often think that in today’s society, one is empowered by one’s social status. One who has a good education and skills and can take care of one’s own problems independently, thinks poorly of those without skills, and who ask others for help. They think, “Why would I need to help others?” Actually, helping others is planting the seeds of compassion and spreading the chain of compassion. In the end, the one who helped others will reap the reward.

 • social status: địa vị xã hội
 • take care of: chăm lo
 • the seeds of compassion: hạt giống thiện lương

Trong xã hội ngày nay, người ta thường nghĩ rằng con người được coi trọng vì vai trò xã hội của mình. Một người có học vấn cao, kỹ năng tốt và có thể tự lo cho chính mình thường khinh miệt những người không có kỹ năng và phải nhờ người khác giúp đỡ. Họ nghĩ: “Tại sao mình phải giúp người khác?” Trên thực tế, giúp đỡ người khác là gieo hạt Thiện và nhân rộng lòng từ bi. Cuối cùng rồi người hay giúp đỡ người khác sẽ hái được quả ngọt.

Chúng ta cùng xem video dưới đây kể về một chàng trai luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác

Nguyên tác Song Hòe Tuế Sao

Theo chanhkien.org