Chúng ta thường cho rằng, thời gian là vô giá, chúng ta vội vàng làm mọi thứ nhanh nhất để có thể theo kịp thời gian. Tuy nhiên, cũng có người cho rằng, thời gian tuy vô giá nhưng nó miễn phí nên muốn làm thế nào cũng được.

Khó mà phủ nhận được rằng, vàng bạc dù giá trị nhưng không bao giờ có thể so sánh được với thời gian. Nếu muốn có nhiều tiền hơn, chúng ta có thể kiếm thêm nhưng nếu muốn có nhiều thời gian hơn, điều đó là không thể. Mỗi ngày chúng ta chỉ có 24h, vậy hãy làm những điều thật ý nghĩa và giá trị trong 24h đồng hồ đó. Đừng lãng phí nó, vì sẽ có lúc bạn hối hận vì bỏ lỡ thời gian.

videoinfo__video3.dkn.tv||__

When asked “What’s the biggest mistake we make in life?” the Buddha replied: “This biggest mistake is you think you have time”. Time is free but it’s priceless. You can’t own it, but you can use it. You can’t keep it but you can spend it. And once it’s lost you can never get it back.

Khi được hỏi “Tội lỗi lớn nhất chúng ta gây ra trên đời là gì?” Đức Phật đã trả lời: “Tội lỗi lớn nhất là nghĩ rằng bạn có thời gian”. Thời gian miễn phí nhưng vô giá. Bạn không thể chiếm hữu nó, nhưng bạn có thể sử dụng nó. Bạn không thể giữ lấy nó nhưng bạn có thể tiêu tốn nó. Và môt khi nó mất đi bạn sẽ không bao giờ lấy lại được.

The average person lives 78 years. We spend 28.3 years of our life sleeping. That’s almost a third of our life but 30% of us struggle to sleep well. We spend 10.5 years of our life working but over 50 percent of us want to leave our current jobs. Time is more valuable than money. You can get more money but you can never get more time. We spent 9 years on TV and social media.

Trung bình một người sống 78 năm. Chúng ta dành 28.3 năm cuộc đời để ngủ. Đó cỡ 1/3 đời người nhưng 30% trong số chúng ta phải vật lộn để ngủ ngon. Chúng ta dành 10.5 năm cuộc đời để làm việc nhưng hơn 50% chúng ta muốn rời bỏ công việc hiện tại. Thời gian giá trị hơn tiền bạc. Bạn có thể kiếm thêm nhiều tiền nhưng bạn sẽ không thể kiếm thêm thời gian. Chúng ta dành 9 năm cho TV và mạng xã hội.

We spend 6 years doing chores. We spend 4 years eating and drinking. We spent 3.5 years in education. We spent 2,5 years grooming. We spent 2.5 years shopping. We spent 1.5 years in child care. And we spent 1.3 years commuting. That leaves us with 9 years. How will we spend that time?

Chúng ta dành 6 năm làm viêc nhà. Chúng ta dành 4 năm để ăn và uống. Chúng ta dành 3.5 năm để học hành. Chúng ta dành 2.5 năm để chải chuốt. Chúng ta dành 2.5 năm để mua sắm. Chúng ta dành 1.5 năm để chăm sóc con nhỏ. Và chúng ta dành 1.3 năm để di chuyển đến cơ quan. Chúng ta còn lại 9 năm. Chúng ta sẽ sử dụng khoảng thời gian đó như thế nào?

Steve Jobs said “Your time is limited so don’t waste it living someone else’s life”, so there’s good news and there’s bad news. The bad news is time flies the good news is you’re the pilot. Imagine you wake up every day with 86400 dollars in your bank account and at the end of the night it’s all gone whether you spent it or not and then the next day you get another 86400 dollars. What would we do with it?

Steve Jobs đã nói: “Khoảng thời gian của bạn là hữu hạn vì thế đừng tốn thời gian sống cuộc đời của người khác”, vì vậy có tin tốt và tin xấu. Tin xấu là thời gian trôi nhanh như bay và tin tốt là bạn chính là phi công. Tưởng tượng bạn tỉnh dậy mỗi sáng vớ 86400 đô la trong tài khoản ngân hàng và đến cuối đêm tất cả đều biến mất bất kể bạn có tiêu nó hay không, và đến hôm sau bạn lại có 86400 đô la khác. Chúng ta sẽ làm gì với nó?

Everyday 86,400 seconds are deposited into your life account. At the end of the day once they’re all used up you get a new 86,400 seconds. We would never waste it if it was money so why do we waste it when it comes to time? Those seconds are so much more powerful than dollars because you can always make more dollars you can’t always make more time.

Mỗi ngày 86400 giây được ứng vào tài khoản cuộc đời của bạn. Đến cuối ngày một khi chúng đươc dùng hết bạn sẽ có 86400 giây mới. Chúng ta sẽ chẳng bao giờ lãng phí nếu đó là tiền nhưng tại sao chúng ta lãng phí khi đó là thời gian? Những giây đó quyền lực gấp nhiều lần đô la bởi vì bạn luôn có thể kiếm thêm đô la nhưng bạn không thể làm thêm ra thời gian.

To realize the value of one year ask a student who failed a grade. To realize the value of one month ask a mother who lost their child in the final month. To realize the value of one week ask the editor of an online magazine. To realize the value of one hour ask the couple who’s in a long-distance relationship. To realize the value of one minute ask the person who just missed a bus, train or plane. To realize the value of one second ask the person he just missed an accident. To realize the value of a millisecond ask the person who just came second at the Olympics.

Để nhận thức được giá trị của một năm hãy hỏi một học sinh thi trượt. Để nhận thức được giá trị của một tháng hãy hỏi người mẹ mất đi đứa con mình trong tháng cuối. Để nhận thức được giá trị của một tuần hãy hỏi biên tập viên của một tờ tạp chí online. Để nhận thức được giá trị của môt giờ hãy hỏi một cặp đôi yêu xa. Để nhận thức được giá trị của một phút hãy hỏi người vừa lỡ xe buýt, tàu hay máy bay. Để nhận thức được giá trị của một giây hãy hỏi người vừa kịp thoát khỏi một vụ tai nạn. Để nhận thức được giá trị của một mili giây hãy hỏi người vừa về nhì ở Olympics.

We think that it’s people wasting our time but it’s really us giving them the permission to do that, and in reality these two people live inside us. Don’t let someone be a priority when all you are to them is an option. Some of us lose the people most important to us because we don’t value their time. Some of us don’t recognize how important someone is to us until they’re gone.

Chúng ta nghĩ rằng mọi người làm tốn thời gian của chúng ta nhưng chính ta là người cho phép họ làm điều đó, và trong thực tiễn 2 người này sống trong chúng ta. Đừng để ai đó trở thành ưu tiên khi tất cả đối với họ bạn là một sự lựa chọn. Một số chúng ta đánh mất những người quan trọng với mình vì chúng ta không trân trọng thời gian của họ. Một số chúng ta không nhận ra ai đó quan trọng với mình như thế nào cho đến khi họ đi mất.

Inside all of us are two voices: 1 voice that wants to uplift, 1 voice that wants us to expand, 1 voice that wants us to grow and then there’s the other voice. The voice that holds us back. The voice that makes us lazy. The voice that makes us complacent. The voice that restricts us from our potential. Everyday from the moment we wake up to the moment we go to sleep inside of us there’s this battle between the 2 voices. And guess which one wins? The one that we listen to the most. The one that we feed. The one that we amplify.

Trong chúng ta đều có 2 giọng nói: 1 giọng nói muốn nâng cao hơn, 1 giọng nói muốn ta mở rộng hơn, 1 giọng nói muốn ta trưởng thành và cũng có một giọng nói khác. Giọng nói muốn kìm chúng ta lại. Giọng nói mà làm ta lười biếng. Giọng nói mà làm chúng ta tự mãn. Giọng nói mà kiềm chế khả năng của chúng ta. Mỗi ngày từ khi chúng ta thức giấc tới lúc ta đi ngủ trong chúng ta là cuộc chiến giữa 2 giọng nói. Và đoán xem cái gì chiến thắng? Cái mà chúng ta lắng nghe nhiều nhất. Cái mà chúng ta nuôi dưỡng. Cái mà chúng ta thổi phồng.

It is our choice of how we use our time. Life and time are the best two teachers. Life teaches us to make good use of time and time teaches us the value of life. And as William Shakespeare said ‘Time is very slow for those who want, And as William Shakespeare said “Time is very slow for those who want, very fast for those who are scared, very long for those who are sad, and very short for those who celebrate but for those who love, time is eternal.”

Chúng ta dùng thời gian như thế nào là lựa chọn của chính chúng ta. Cuộc sống và thời gian là hai người thầy tốt nhất. Cuộc đời dạy ta biết sử dụng tốt thời gian và thời gian dạy chúng ta giá trị cuộc sống. Và như William Shakespeare đã nói: “Thời gian trôi rất chậm với những ai đang mơ, rất nhanh với những ai đang sợ hãi, rất dài với những ai đang buồn, và rất ngắn với những ai đang vui vẻ, nhưng với những người đang yêu, thời gian là vĩnh cửu”.

Thiện Nhân – Tuệ Nhi