Nếu bạn đang muốn cải thiện khả năng phát âm tiếng Anh của mình, hãy thử các đoạn “Tongue Twitter” không chỉ vui nhộn mà còn rất hiệu quả dưới đây nhé!

A Tutor

A Tutor who tooted the flute

tried to tutor two tooters to toot.

Said the two to the tutor,

“Is it harder to toot or to tutor two tooters to toot?

Phiên âm từng câu

A Tutor who tooted the flute

/ə/ /ˈtuː.t̬ɚ/ /huː/ /tuːtid/ /ðə/ /fluːt/

tried to tutor two tooters to toot.

/traɪd/ /tə/ /ˈtuː.t̬ɚ/ /tuː/ /ˈtʊt̬.ɚ//tə/ /tuːt/

Said the two to the tutor,

/sed/ /ðiː//ˈtuː.t̬ɚ/

“Is it harder to toot or to tutor two tooters to toot?

/s/ /ɪt/ /hɑːrd ɚ//tə/ /tuːt/ /ɔːr///tə/ /ˈtuː.t̬ɚ//tuː//ˈtʊ:t̬.ɚ//tə/ /tuːt/

Video phát âm tham khảo

videoinfo__video2.dkn.tv||770d6f50b__

Dịch nghĩa

Một người dạy kèm thôi sáo,

Cố gắng hướng dẫn 2 người chơi thổi.

Hai người chơi đã nói với người dạy rằng,

“Thổi sáo hay là dạy hai người thổi sáo khó hơn?”

Thiên Cầm