Tứ đại danh tác chỉ bốn tác phẩm được coi là danh tiếng bậc nhất của nền văn học Trung Hoa, đó là: Tam Quốc Diễn Nghĩa, Thủy Hử, Tây Du Ký và Hầu Lâu Mộng. Trong tiếng Anh, chúng được gọi như thế nào?

Chinese literature contains four masterpieces known as the Four Great Classical Novels. Romance of the Three Kingdoms, Outlaws of the Marsh, Journey to the West and Dream of the Red Chamber were written during the Ming and Qing dynasties.

Nền văn học Trung Hoa có bốn tác phẩm vĩ đại được mệnh danh là Tứ đại danh tác. Đó là Tam Quốc Diễn Nghĩa, Thủy Hử, Tây Du Ký và Hồng Lâu Mộng, chúng được sáng tác trong triều đại nhà Minh và Thanh.

1. Romance of the Three Kingdoms – Tam Quốc Diễn Nghĩa

Romance of the Three Kingdoms was written by Luo Guanzhong in the 14th century.

Tam Quốc Diễn Nghĩa được sáng tác bởi La Quán Trung vào thế kỷ thứ 14.

The story takes place during the fall of the Han Dynasty (206 B.C.- A.D. 220), when heroes arose to take control of the fate of the empire.

Câu chuyện diễn ra trong mùa thu của triều đại nhà Hán (206 TCN – 220 SCN) khi các bậc anh hùng xuất hiện để định đoạt số phận của đất nước.

The historical ending of the Han Dynasty and transition into the Three Kingdoms period is illustrated with such forceful suspense and epic heroism that you will not easily want to put down this hefty, 100-chapter novel.

Sự kết thúc lịch sử của triều đại nhà Hán và chuyển tiếp vào thời kỳ Tam Quốc được minh họa bằng sự gay cấn và tính sử thi anh hùng mạnh mẽ đến mức bạn sẽ không dễ dàng bỏ cuốn tiểu thuyết dài 100 chương này xuống.

Nhân vật Gia Cát Lượng trong Tam Quốc Diễn Nghĩa (Ảnh: youtube.com)

The author drew on the tales of this turbulent period with sophisticated narratives of loyalty and treachery, triumph and defeat.

Tác giả đã phác họa những câu chuyện về thời kì hỗn loạn này cùng những tình tiết mang nội hàm về lòng trung thành và sự phản bội, chiến thắng và thất bại.

He also believed that the fate of every nation is etched in the stars, and that humans are very limited in their ability to affect the grand flow of history. However, if people are upright and virtuous, we are able to accomplish tremendous things, bringing glory to ourselves and our families, leaving a shining legacy that transcends the ages.

Ông cũng tin rằng số phận của mỗi quốc gia được thể hiện qua các chòm sao và con người không có khả năng tác động đến dòng chảy lớn của lịch sử. Tuy nhiên, nếu con người sống ngay chính và có đạo đức thì có thể làm nên những điều to lớn, đem đến vinh diệu cho chính bản thân và gia đình, để lại một di sản tỏa sáng vượt qua các thời đại.

2. Outlaws of the Marshalso – Thủy Hử

Outlaws of the Marshalso was written in the 14th century by Shi Nai’an. It is a story of the exploits of righteous fugitives living during the Song Dynasty.

Thủy Hử là tác phẩm của Thi Nại Am, được viết vào thế kỷ 14. Đó là câu chuyện về những tên cướp có nghĩa khí trong triều đại nhà Tống.

The story explores how fate brought them together, and the moral challenges that confront bandits with values. The story of these 108 men and women is enhanced by their striking characterizations. The way the author fleshes in the personalities of these multi-dimensional and extremely complex characters while they struggle with right and wrong is unmatched.

Nhân vật Võ Tòng trong Thủy Hử (Ảnh: youtube.com)

Tác phẩm đi vào khám phá cách số phận đã đưa họ đến với nhau cùng những khảo nghiệm về đạo đức trước lợi ích mà nhóm cướp này phải đối mặt. Thi Nại Am đã khiến câu chuyện của 108 vị nam và nữ tướng này trở nên ấn tượng hơn qua việc khắc họa những nét tính cách nổi bật. Cách ông xây dựng tính cách của các nhân vật đa chiều và cực kì phức tạp khi họ phải đấu tranh giữa đúng và sai rất điêu luyện.

3. Journey to the West – Tây Du ký

Journey to the West was written by Wu Cheng’en in the 16th century. It is a mythological novel that is based on the true journey taken by a monk during the Tang Dynasty to retrieve Buddhist scriptures from India and bring them back to China. But this is no ordinary journey.

Tây Du Ký được sáng tác bởi Ngô Thừa Ân vào thế kỷ 16. Đây là một cuốn tiểu thuyết thần thoại dựa trên hành trình có thật của một nhà sư trong thời nhà Đường từ Trung Quốc sang Tây Thiên thỉnh kinh. Nhưng đây không phải là một cuộc hành trình bình thường.

Thầy trò Đường Tăng trên đường đi lấy Kinh (Ảnh: khamphatre.com)

Along the way, he is joined by Monkey king, Pigsy, Sandy and a White dragon horse. The story of how these five memorable creatures manage to complete an impossible journey has led to one of the most beloved novels in Chinese history.

Trong chuyến đi, Đường Tăng đã thu nạp các đồ đệ: Tôn Ngộ Không, Chư Bát Giới, Sa Ngộ Tĩnh và Bạch long mã. Câu chuyện về sự nỗ lực của năm thầy trò Đường Tăng để hoàn thành hành trình có vẻ bất khả thi này đã làm nên một trong những cuốn tiểu thuyết được yêu thích nhất trong lịch sử Trung Hoa.

4. Dream of the Red Chamber – Hồng Lâu Mộng

Dream of the Red Chamber is also known as The Story of the Stone, was written by Cao Xueqin in the middle of the 18th century. It is a masterpiece of realism.

Hồng Lâu Mộng được viết bởi Tào Tuyết Cần vào giữa thế kỷ 18. Nó là một kiệt tác của chủ nghĩa hiện thực.

The story explores the romances, fates, and fortunes of dynastic life in painstaking detail. Currently, there are fields of study focused around this book. No other book describes so vividly the daily way of life of people at various levels of society during ancient times.

Một cảnh quay trong bộ phim Hồng Lâu Mộng năm 1987 của đạo diễn Vương Phù Lâm. (Ảnh: ebay.com)

Câu chuyện kể về những điều lãng mạn, số phận và vận mệnh của cuộc sống qua các tình tiết. Hiện nay, có nhiều lĩnh vực nghiên cứu tập trung xung quanh tác phẩm này. Không có một cuốn sách nào khác có thể mô tả một cách sinh động cuộc sống hàng ngày của con người ở các tầng lớp xã hội khác nhau trong thời cổ đại như tác phẩm này.

Throughout the centuries, these 100-plus-chapter novels have permeated Chinese culture and been represented in art, film, drama, literature, and more. The stories — from the adventures of the magical Monkey King to heroic episodes from Outlaws  — are well-known by everyone in China from children to the elderly.

Trải qua nhiều thế kỷ, những cuốn tiểu thuyết cả trăm chương này thấm nhuần văn hóa Trung Hoa và được truyền tải qua nghệ thuật, phim ảnh, kịch, văn học và nhiều hơn nữa. Từ những cuộc phiêu lưu huyền diệu của Tôn Ngộ Không đến những thước phim của các anh hùng Thủy hử đều được các em nhỏ cho đến người già ở Trung Quốc biết đến.

What has led to the enduring love for the “Four Classics” throughout the ages? And why are these stories still used as the basis of countless other works of art and cultural phenomena?

Vậy điều gì đã dẫn tới sự yêu thích vượt qua thời gian của Tứ đại danh tác? Và tại sao những câu chuyện này vẫn được sử dụng làm chất liệu cho vô số các tác phẩm nghệ thuật và chương trình văn hóa khác?

They act as a source of cultural transmission for a Chinese outlook on life.The books depict characters who abide by Buddhist, Taoist, and traditional Chinese moral philosophies, offering the reader insight to understanding the traditional Chinese way of thought.

So these novels have delivered one such great expression.

Những cuốn tiểu thuyết miêu tả các nhân vật tuân theo Phật giáo, Đạo giáo và triết lý đạo đức truyền thống của dân tộc Trung Hoa, từ đó đem đến cho người đọc cái nhìn sâu sắc để hiểu được cách tư duy truyền thống của họ.

Vì vậy, tứ đại danh tác đã truyền tải được điều tuyệt vời đến vậy.

Thiên Thảo