Chúng ta cùng tìm hiểu sự khác nhau của những từ phát âm tương đồng dưới đây:

Miner và Minor

Miner (n) -‘mainə/: công nhân đào mỏ

Minor (adj)- ‘mainə/: nhỏ hơn , không quan trọng, thứ yếu.

Peace và Piece

Peace (n) – /pi:s/: hòa bình, thái bình, sự bình yên

Piece  (n) – /pi:s/: mảnh, mẩu

Read và Reed

Read (v)- /ri:d/: đọc

Reed (n)- /ri:d/: cây sáo, cây sậy

Loose và  lose

Loose (adj) – /lu:s/: lỏng, không chặt, lòng thòng, rộng. Mơ hồ, không chính xác, phóng đãng, phóng túng…

Lose (v) – /lu:s/: mất, không còn, thất lạc…

(Theo homophones/blogspot)

Xem thêm:

Từ Khóa: