Rất nhiều người học tiếng Anh không phân biệt được điểm khác biệt giữa anymore any more. Tuy nhiên, chúng cũng có những điểm giống nhau nhất định. Các bạn cùng học bài viết sau và luyện bài tập ở cuối trang nhé!

1. Điểm giống nhau

Đều có nghĩa là:  không chút nào nữa, vẫn (Giống với any longer).

Trong nghĩa này, any moreanymore có thể dùng thay thế cho nhau (interchangeable).

Ví dụ:

I don’t want to meet her anymore/ any more.

Tôi không muốn gặp lại cô ta nữa.

Do you talk to her anymore/ any more?

Bạn có còn nói chuyện với cô ấy không?

If you eat anymore/ any more, you’ll be fatter.

Nếu bạn còn ăn nữa, bạn sẽ bị béo hơn đấy.

2. Điểm khác biệt

Anymore

Nghĩa: Ngày nay (giống với nowadays)

Ví dụ:

Anymore, smartphone is one of the most popular items in the world.

Ngày nay, điện thoại thông minh là một trong những thiết bị phổ biến nhất trên thế giới.

Any more

Nghĩa: (Thêm) Một chút (Some more)

Ví dụ:

Do you want any more pizza?

Anh muốn ăn thêm pizza không?

Is there any more milk?

Không còn chút sữa nào nữa à?

Chú ý: Vì “anymore” rất ít khi được sử dụng nên nhiều người học tiếng Anh cho rằng nó là sai. Khi chúng ta phân vân giữa hai cách viết này thì nên dùng “any more” vì nó luôn chính xác.

Bài tập:

Chọn anymore/any more để điền vào chỗ trống:

  1. There are hardly ___ people here than last month.
  2. ___, television is just a waste of time.
  3. If you find ___ books, please let us know.
  4. She doesn’t want ___ contact with him.
  5. Kids have no manners ___.

 

Đáp án:

  1. any more
  2. anymore
  3. any more
  4. any more
  5. anymore

Xem thêm:

Yến Nga