Giới từ có chức năng liên kết các danh từ, đại từ và cung cấp các thông tin cần thiết khác để làm rõ: khi nào, ở đâu, hay như thế nào,…

1.

Sai: I recommend you to take a long vacation.

Đúng: I recommen d that you take a long vacation.

Dịch nghĩa: Tôi gợi ý bạn nên có kì nghỉ dài.

2.

Sai: Come to here.

Đúng: Come here.

Dịch nghĩa: Hãy đến đây.

3.

Sai: The sun rises from the East.

Đúng: The sun rises in the East.

Dịch nghĩa: Mặt trời mọc ở phía Đông.

4.

Sai: The thief got in from the window.

Đúng: The thief got in through the window.

Dịch nghĩa: Tên trộm đột nhập từ cửa sổ.

5.

Sai: Let’s begin from page 10.

Đúng: Let’s begin at (on) page 10.

Dịch nghĩa: Hãy bắt đầu từ trang 10.

6.

Sai: There is a limit in my patience.

Đúng: There is a limit to my patience.

Dịch nghĩa: Sự kiên nhẫn của tôi có giới hạn thôi.

7.

Sai: Is your house insured for fire ?

Đúng: Is your house insured against fire?

Dịch nghĩa: Nhà của bạn có được bảo hiểm chống cháy không?

8.

Sai: Keep the right.

Đúng: Keep to the right.

Dịch nghĩa: Tiếp tục theo hướng phải.

9.

Sai: What a dirty face ! Look at the mirror.

Đúng: What a dirty face ! Look in the mirror.

Dịch nghĩa: Khuôn mặt bẩn quá! Nhìn vào trong gương đi!

10.

Sai: This is the key of my room.

Đúng: This is the key to my room.

Dịch nghĩa: Đây là chìa khóa vào phòng của tôi.

11.

Sai: It’s a novel of three volumes.

Đúng: It’s a novel in three volumes.

Dịch nghĩa: Đây là một cuốn tiểu thuyết trong 3 tập.

12.

Sai: He is a student of Harvard University.

Đúng: He is a student at Harvard University.

Dịch nghĩa: Anh ấy là sinh viên của trường đại học Harvard.

13.

Sai: He had a child of his former wife.

Đúng: He had a child by his former wife.

Dịch nghĩa: Anh ấy có một đứa con với người vợ cũ.

14.

Sai: I saw it on the newspapers.

Đúng: I read (saw) it in the newspapers.

Dịch nghĩa: Tôi nhìn thấy nó trên báo.

15.

Sai: I bought this book with 50 dollars.

Đúng: I bought this book for 50 dollars.

Dịch nghĩa: Tôi mua cuốn sách này với giá 50 đô.

Theo Esl Buzz

Mai Ban biên dịch