Để có thể vượt qua một vòng phỏng vấn bằng tiếng Anh, bạn cần phải chuẩn bị thật chu đáo. Một trong những điều cần suy nghĩ trước đó là những câu hỏi mà bạn sẽ có thể gặp. 

 1. How would you describe yourself?: Bạn miêu tả bản thân mình như thế nào?
 2. Are you married?: Bạn lập gia đình chưa?
 3. How many children do you have?: Bạn có mấy con rồi?
 4. What are your strengths / weaknesses?: Điểm mạnh/yếu của bạn là gì?
 5. What do you do in your free time?: Bạn làm gì khi rảnh rỗi?
 6. Do you have any hobbies?: Bạn có sở thích nào không?
 7. What do you think makes you a good fit for our company?: Điều gì khiến bạn nghĩ mình phù hợp với công ty chúng tôi?
 8. What type of position do you think you are suited for ?: Bạn nghĩ loại vị trí công việc nào bạn thấy phù hợp?
 9. How do you know a bout the position we are employing?: Bạn hiểu vị trí mà chúng tôi đang tuyển dụng như thế nào?
 10. What aspects of the position are you most / least interested in?: Khía cạnh nào của vị trí công việc mà bạn thích/không thích nhất?
 11. How do you think you could develop this position?: Bạn nghĩ mình làm thế nào để phát triển vị trí này?
 12. What could you contribute to our company?: Bạn có thể đóng góp gì cho công ty chúng tôi?
 13. What do you think you gained by working in your last job?: Bạn nghĩ bạn nhận được điều gì ở công việc trước đó của mình?
 14. What were you responsible for?: Bạn đã từng chịu trách nhiệm trong việc gì?
 15. What do you think of your boss?: Bạn nghĩ gì về sếp của bạn?
 16. Why do you want to leave your present job?: Sao bạn muốn bỏ công việc hiện tại?
 17. What are your short-term/long-term goals?: Mục tiêu ngắn hạn/dài hạn của bạn là gì?
 18. Do you manage your time well? How?: Bạn quản lý thời gian của mình có tốt không? Như thế nào?
 19. The job that you are applying for and your current job has some different things, how do you manage it?: Công việc bạn đang dự tuyển và công việc hiện nay của bạn có một số điều khác biệt, bạn xoay sở nó thế nào?
 20. Do you work well under pressure? Bạn có làm việc tốt khi có áp lực không?

Thuần Thanh tổng hợp

Xem thêm: