Khi bạn muốn diễn tả điều ngược lại của cụm, câu vừa đề cập tới cũng đúng, ví dụ như: “Tôi không tin anh ta và ngược lại”, vậy “và ngược lại” trong tiếng Anh nói như thế nào? Cùng tìm hiểu trong bài học dưới đây nhé!

Để nói điều ngược lại cũng đúng trong tiếng Anh, chúng ta dùng cụm “vice versa”, phiên âm là /vɑɪs ˈvɜr·sə/ theo từ điển Cambridge.

Ví dụ:

A travel from Hue to Hanoi, and vice versa

Một chuyến đi từ Huế tới Hà Nội và ngược lại (từ Hà Nội vào Huế)

I don’t know his name, and vice versa. (= He also doesn’t know my name)

Tớ không biết tên của anh ấy và ngược lại. (Anh ấy cũng không biết tên tớ)

Thiên Thảo