Viết về sở thích cá nhân là một trong những chủ đề rất phổ biến. Trong bài học này, chúng ta cùng tham khảo một bài luận mẫu nói đến sở thích đọc sách nhé!

To have a hobby is to know how to spend one’s leisure moments. A hobby, besides providing an avenue of escape from boredom, can also add to one’s knowledge of human affairs. My hobby is reading.

When my day’s work is over, I sit down in the privacy of my room and read newspaper. Reading the newspaper is like travelling round the world. As I read about the developments in the various parts of the world, I feel that I am there myself observing the incidents. I also feel that I am having contacts with many leaders and peoples of the world. This feeling is a source of pleasure to me. By reading the newspaper I have acquired a better knowledge of the world. I am aware of what scientists, economists and politicians are doing to make this world a better place to live in. At the same time, I am also aware of the activities of those who are trying to create chaos in the world.

After reading the newspaper, I take a book which requires deep concentration, such as a history book or a book on Psychology. Sometimes I read a novel or a popular magazine. Through this hobby I have learned that people every where are the same, in all ages, and in all countries. I have also learned that the world was made not for man alone but for every creature that can feel hunger and thirst, warm and cold. It has also helped me to see not only into the most remote regions of the world today but also into the world in which our ancestors lived.

My hobby has deepened and widened my knowledge of man and his place in the universe. Reading, I think, has made men more human, broad-minded and sympathetic. It has brought me into contact with many great mind, and acquainted with the beauty of language and ideas. It has also improved my powers of expression. I have little difficulty in expressing my thoughts and feelings.

Therefore, I could say that my hobby has made me a better person.

Dịch nghĩa:

Thích một cái gì đó thì chúng ta cũng biết cách sử dụng thời gian rảnh rỗi như thế nào. Khi có một sở thích, ngoài việc khiến cho chúng ta không cảm thấy nhàm chán thì còn làm phong phú thêm vốn hiểu biết về xã hội loài người. Sở thích của tôi là đọc.

Khi một ngày làm việc của tôi kết thúc, tôi ngồi trong phòng riêng và đọc báo. Đọc những tờ báo giống như được đi vòng quanh thế giới vậy. Khi tôi đọc về sự phát triển ở những vùng miền khác nhau trên thế giới, tôi cảm thấy như chính tôi đang ở đó để quan sát sự việc. Tôi cũng cảm thấy tôi đang được giao lưu với nhiều nhà lãnh đạo và các dân tộc trên thế giới. Cảm giác này là một niềm vui của tôi. Bằng cách đọc báo, tôi có hiểu biết rộng hơn về thế giới. Tôi ý thức được những gì các nhà khoa học, các nhà kinh tế học và các chính trị gia đang làm để khiến thế giới này trở nên tốt hơn. Đồng thời, tôi cũng nhận thức được nhiều hành động của con người đang cố tình tạo ra sự hỗn loạn trên thế giới.

Sau khi đọc báo, tôi lấy một quyển sách đòi hỏi sự tập trung sâu sắc, ví dụ như sách lịch sử hoặc sách tâm lý học. Đôi khi tôi đọc một cuốn tiểu thuyết hay một tạp chí nổi tiếng. Qua sở thích này, tôi đã học được rằng con người ở mọi nơi, ở mọi lứa tuổi, và ở tất cả các quốc gia đều giống nhau. Tôi cũng đã học được rằng thế giới này được tạo ra không chỉ dành cho loài người mà còn cho mọi sinh vật biết đói, biết khát, biết ấm và lạnh. Nó cũng đã chỉ cho tôi rằng không nên chỉ nhìn vào những vùng hẻo lánh của thế giới ngày nay mà còn nên tìm hiểu về thế giới mà tổ tiên chúng ta đã từng sinh sống.

Sở thích này đã làm sâu rộng và phong phú thêm vốn hiểu biết của tôi về loài người và không gian sinh tồn của chúng ta trong vũ trụ. Tôi cho rằng, đọc sách sẽ khiến con người nhân đạo, rộng mở và đồng cảm với nhau hơn. Nó dẫn dắt tôi tới những suy nghĩ tuyệt vời, cảm nhận đươc vẻ đẹp của ngôn ngữ và những ý tưởng. Đọc sách cũng cải thiện khả năng diễn đạt của tôi rất nhiều. Tôi gặp rất ít khó khăn trong việc bày tỏ những suy nghĩ và cảm nhận của mình.

Vì vậy, tôi có thể nói rằng sở thích của tôi có thể khiến tôi trở thành một con người tốt hơn.

New words (Từ mới)

avenue /ˈæv.ə.njuː/ (n) đại lộ
privacy /ˈprɪv.ə.si/ (n) sự riêng tư, bí mật
chaos /ˈkeɪ.ɒs/ (n) sự hỗn loạn
concentration /ˌkɒn.sənˈtreɪ.ʃən/ (n) sự tập trung
ancestors /ˈæn.ses.tər/ (n) tổ tiên
universe /ˈjuː.nɪ.vɜːs/ (v) vũ trụ
acquaint /əˈkweɪnt / (v) làm quen

Mai Hoa

(tham khảo 136 bài luận mẫu hay nhất)

Xem thêm