Think – suy nghĩ là động từ rất quen thuộc trong tiếng Anh. Cùng tìm hiểu 7 cụm động từ phổ biến nhất với từ này nhé!

1. think about sb/ sth: cân nhắc

2. think sth up = create sth in your mind: nảy ra (ý gì), sáng tạo

3. think out = plan: lên kế hoạch (một cách cẩn thận)

4. think over = consider: suy xét, cân nhắc một cách cẩn thận

5. think sth through: cân nhắc/ suy xét một vấn đề nào đó một các đầy đủ, trọn vẹn

6. think of = remember: nhớ đến

7. think of sb/ sth as sb/ sth: xem ai/ cái gì như là ai/ cái gì

Ví dụ:

I think of this place as my home.
Tôi xem nơi này như là nhà của mình.

I’m thinking about our next plans.
Tôi đang cân nhắc những kế hoạch tiếp theo của chúng ta.

I can’t think of her name at the moment.
Hiện tại tôi không thể nhớ ra tên cô ấy.

Ngọc Ánh

Xem thêm

 

 

Từ Khóa: