“Hãy giới thiệu về bản thân bạn” là câu hỏi quen thuộc thường xuyên xuất hiện trong các buổi phỏng vấn giúp các nhà tuyển dụng định hướng đánh giá ứng viên. Dưới đây là những mẫu gợi ý câu trả lời tuy ngắn gọn nhưng rất “chất”. 

“I am some one who ….” – Tôi là người …

11. “works as a real team-player. I bring the best out of the people I work with and I always do what I think is best for the company.”

“có khả năng làm việc nhóm thực sự. Tôi có thể khiến những người làm việc cùng tôi đem lại những giá trị tốt nhất của họ và tôi luôn làm những gì mà tôi nghĩ rằng tốt nhất cho công ty.”

12. “is completely autonomous. I won’t need to be micromanaged. I won’t need to be trained. I understand high-level targets and I know how to achieve them.”

“hoàn toàn chủ động. Tôi không cần phải bị quản thúc. Tôi sẽ không cần phải được huấn luyện. Tôi hiểu những mục tiêu ở cấp độ cao và tôi biết cách để đạt được chúng.”

13. “leads people. I can unite people around a vision and motivate a team to excellence. I expect no more from the others than what I expect from myself.”

“dẫn dắt mọi người. Tôi có thể đoàn kết mọi người xung quanh xoay quanh cùng một tầm nhìn và tạo động lực cho họ để trở thành một thành viên xuất sắc. Tôi không mong đợi nhiều từ người khác hơn từ bản thân mình.”

14. “understands the complexity of advanced project management. It’s not just pushing triangles on a GANTT chart; it’s about getting everyone to sit down together and to agree on the way forward. And that’s a lot more complicated than it sounds.”

hiểu được sự phức tạp của việc quản lý dự án cao cấp. Nó không chỉ là việc kéo mấy cái tam giác chỉ số vào biểu đồ GRANTT; mà là việc kéo mọi người cùng ngồi xuống và cùng nhất trí một con đường tiến lên phía trước. Và nó phức tạp hơn rất nhiều những gì chúng ta nghe nói về nó.”

15. “is the absolute expert in the field. Ask anybody in the industry, my name is on their lips because I wrote the book on the subject.”

“là chuyên gia thực sự trong lĩnh vực này. Hỏi bất kỳ ai về lĩnh vực này, tên của tôi sẽ được nhắc tới ngay bởi vì tôi đã viết sách về chủ đề này.”

16. “communicates extensively. Good, bad or ugly, I believe that open communication is the most important factor to reach an efficient organization.”

truyền thông một cách rộng rãi. Tốt, xấu, hay tồi tệ, tôi tin truyền thông một cách cởi mở là yếu tố quan trọng nhất để đạt được hiệu quả của tổ chức.”

17. “works enthusiastically. I have enough motivation for myself and my department. I love what I do, and it’s contagious.”

làm việc nhiệt huyết. Tôi tạo ra đủ động lực cho bản thân và cho phòng mình. Tôi yêu những gì tôi làm, và tôi có khả năng tạo ảnh hưởng tới người khác.”

18. “has an eye for details because details matter the most. How many companies have failed because of just one tiny detail? Hire me and you’ll be sure I’ll find that detail.”

“chú ý tới chi tiết bởi vì chi tiết là quan trọng nhất. Có biết bao nhiêu công ty đã thất bại chỉ bởi vì những chi tiết rất nhỏ? Tuyển dụng tôi và tôi sẽ đảm bảo rằng mọi chi tiết đó đều được tính đến.”

19. “can see the big picture. Beginners waste time solving minor issues. I understand the purpose of our company, tackle the real subjects and the top managers will eventually notice it.”

“có thể nhìn thấy bức tranh tổng thể. Người mới lãng phí thời gian vào những vấn đề nhỏ. Tôi hiểu được mục đích của công ty chúng ta, giải quyết các vấn đề thực sự và những người quản lý hàng đầu cuối cùng sẽ nhận thấy điều ấy.”

20. “is not like anyone you know. I am the candidate you would not expect. You can hire a corporate clone, or you can hire someone who will bring something different to the company. That’s me.”

“không giống với bất kỳ ai mà anh chị biết. Tôi là một ứng viên mà anh chị sẽ luôn bất ngờ. Anh chị có thể tuyển dụng một người giống những người khác, hay anh chị tuyển dụng một người sẽ đem tới điều gì đó khác biệt cho công ty, thì người đó là tôi.”

Thuần Thanh