“Hãy giới thiệu về bản thân bạn” là câu hỏi quen thuộc thường xuyên xuất hiện trong các buổi phỏng vấn giúp nhà tuyển dụng định hướng đánh giá ứng viên. Dưới đây là những mẫu gợi ý câu trả lời tuy ngắn gọn nhưng rất “chất”. 

“I am some one who ….” – Tôi là người …

1. “can adapt to any situation. I thrive in a fluctuating environment and I transform unexpected obstacles into stepping stones for achievements.”

“có thể thích ứng với bất kỳ tình huống nào. Tôi phát triển trong môi trường biến động và tôi biến những trở ngại bất ngờ thành nền tảng cho những bước đi thành công.”

2. “consistently innovates to create value. I find opportunities where other people see none: I turn ideas into projects, and projects into serial success.”

“luôn đổi mới để tạo ra các giá trị. Tôi thấy các cơ hội trong những điều mà người khác không thấy: tôi biến những ý tưởng thành các dự án, và biến các dự án thành những thành công nối tiếp.”

3. “has a very creative mind. I always have a unique perspective when approaching an issue due to my broad range of interests and hobbies. Creativity is the source of differentiation and therefore, at the root of competitive advantage.”

“rất có óc sáng tạo. Tôi luôn có quan điểm rất độc đáo khi tiếp cận một vấn đề bởi tôi yêu thích và đam mê rất nhiều thứ. Sáng tạo là nguồn gốc của sự khác biệt và do đó nó chính là điều cốt yếu của lợi thế cạnh tranh.”

4. “always has an eye on my target. I endeavor to deliver high-quality work on time, every time. Hiring me is the only real guarantee for results.”

“luôn luôn hướng tới mục tiêu. Tôi nỗ lực đáp ứng chất lượng công việc cao đúng thời hạn ở mọi lúc. Tuyển dụng tôi sẽ là sự đảm bảo thực sự cho kết quả.”

5. “knows this job inside and out. With many years of relevant experience, there is no question whether I will be efficient on the job. I can bring the best practices to the company.”

tôi biết rõ mọi ngóc ngách của công việc này. Với rất nhiều năm kinh nghiệm, sẽ không có nghi vấn nào về hiệu quả làm việc của tôi. Tôi có thể mang lại những phương pháp tốt nhất cho công ty.”

6. “has a high level of motivation to work here. I have studied the entire company history and observed its business strategies. Since I am also a long-time customer, I took the opportunity to write this report with some suggestions for how to improve your services.”

“rất có động lực làm việc ở đây. Tôi đã nghiên cứu toàn bộ lịch sử và quan sát chiến lược kinh doanh của công ty. Vì tôi cũng đã là khách hàng lâu năm của công ty, tôi đã có cơ hội viết báo cáo này và cùng với những gợi ý của tôi để làm sao cải thiện chất lượng dịch vụ của công ty bạn.” (nên gửi kèm tài liệu của bạn)

7. “has a pragmatic approach to things. I don’t waste time talking about theory or the latest buzz words of the bullshit bingo. Only one question matters to me: “Does it work or not?””

“có cách tiếp cận thực tế với mọi thứ. Tôi không lãng phí thời gian để nói về lý thuyết hay những lời nói bập bẹ của trò bingo ngốc nghếch. Chỉ có một câu hỏi duy nhất ý nghĩa đối với tôi: “Nó có hiệu quả không?””

8. “takes work ethics very seriously. I do what I am paid for, and I do it well.”

“cực kỳ nghiêm túc coi trọng đạo đức nghề nghiệp. Tôi làm những gì tôi được trả công một cách tốt nhất.”

9. “can make decisions rapidly if needed. Everybody can make good decisions with sufficient time and information. The reality of our domain is different. Even with time pressure and high stakes, we need to move forward by taking charge and being decisive. I can do that.”

“có thể đưa ra quyết định một cách nhanh chóng. Mọi người đều có thể đưa ra quyết định tốt khi có đủ thời gian và thông tin. Nhưng tình huống trên thực tế của chúng ta lại khác. Ngay cả với thời gian hạn hẹp và thử thách cao, chúng ta vẫn cần phải tiến lên phía trước bằng cách chịu trách nhiệm và quyết đoán. Tôi có thể làm điều đó”.

10. “is considered to be ‘fun.’ I believe that we are way more productive when we are working with people with which we enjoy spending time. When the situation gets tough with a customer, a touch of humour can save the day.”

“được gọi là người vui tính. Tôi tin rằng chúng ta có năng suất cao hơn khi chúng ta cùng nhau trải nghiệm những thời gian vui vẻ. Khi gặp một tình huống khó khăn với khách hàng, một cách tiếp cận hài hước có thể giúp tiết kiệm thời gian một ngày.”

Thuần Thanh