Trong cuộc sống hằng ngày, chúng ta hay hỏi về thông tin về người hoặc sự vật nào đó. Cùng học các cấu trúc dùng để hỏi thông tin dưới đây nhé!

1. Can/ Could you tell me…?

Bạn có thể chỉ cho tôi…?

2. Could you give me some (more) information on…?

Có thể cho tôi vài/ nhiều hơn thông tin về…?

3. I’d like to know…

Tôi muốn biết….

4. Do you know…?

Bạn có biết…?

5. Do you have any idea…?

Bạn có biết…?

6. Could anyone tell me…? (use this phrase when asking a group of people)

Ai đó có thể chỉ cho tôi…? (khi hỏi một nhóm người)

7. Would/ Do you happen to know…?

Bạn có biết…?

8. I don’t suppose you (would) know…?

Không biết là bạn có thể chỉ cho tôi…?

9. Tell me about…

Cho tôi biết về…

10. I’m calling to find out… (use this phrase on the telephone)

Tôi gọi điện để tìm… (sử dụng trong trường hợp gọi điện thoại)

11. I wonder if someone could tell me…?

Không biết ai đó có thể chỉ cho tôi…?

12. Could you give me some idea of…?

Bạn có thể cho tôi vài ý kiến về…?

13. I wonder if you could tell me…?

Không biết bạn có thể chỉ cho tôi…?

14. I’m looking for…

Tôi đang tìm kiếm…

15. Have you got an idea of…?

Bạn có biết về…?

Ví dụ:

Excuse me, could you tell me how to get to the bus station?

Xin lỗi, bạn có thể chỉ cho tôi đường tới bến xe buýt không?

Tell me about this machine.

Cho tôi biết thông tin về chiếc máy này.

Do you know where her company is?

Bạn có biết công ty cô ấy ở đâu không?

Theo Esl Buzz

Thiên Thảo biên dịch