Để diễn đạt ý: “Chỉ là đùa thôi mà”, chúng ta có rất nhiều cách nói.

Just kidding!

Just joking!

Don’t take it seriously!

Just teasing you!

I’m just pulling your leg.

I’m just poking fun at you.

I’m just fooling around.

Just trying to take the Mickey.

I’m just messing with you.

It was only a joke.

I’m just having a laugh.

I was only jesting.

Nguyễn Thảo