Dưới đây là 10 cụm động từ thông dụng nhất về chủ đề giao tiếp qua điện thoại. Chúng ta cùng ôn tập nhé!

cut off: kết thúc cuộc nói chuyện

get through: kết nối thành công

hang on: chờ máy

hang up: kết thúc cuộc nói chuyện và dập máy

call back: gọi lại

pick up: trả lời điện thoại

speak up: nói to hơn

break up: ngắt kết nối, mất tín hiệu

hold on: chờ máy

put sb through: chuyển máy tới

Ví dụ: 

Could you put me through to customer services, please?

Bạn có thể vui lòng chuyển máy giúp tôi tới bộ phận chăm sóc khách hàng không?

Sally’s on the other phone – would you like to hang on?

Sally đang nói chuyện điện thoại với bên khác – Bạn chờ chút nhé?

Could you speak up? I can’t hear you.

Bạn có thể nói to hơn không? Tôi không nghe rõ.

Thảo An