Thương lượng tiền lương với công ty mới và trả lời câu hỏi về lý do nghỉ việc ở công ty cũ là hai vấn đề khá nhạy cảm và khó xử lý, chúng ta hãy cùng xem một số đoạn hội thoại về hai chủ đề này bằng tiếng Anh dưới đây nhé:

About Remuneration (Về tiền lương)
I. A: By the way, what is your present monthly salary?
Nhân tiện, lương hàng tháng hiện nay của anh là bao nhiêu?
B: One thousand dollars
1.000 đôla.
A: How much do you hope to get a month here?
Anh hy vọng nhận 1 tháng ở đây bao nhiêu?
B: That’s not the problem I care about. You can decide on my capacity and experience
Đó không phải là vấn đề tôi quan tâm. Ông có thể quyết định dựa trên năng lực và kinh nghiệm của tôi
A: Our salary scale is different. We pay on weekly basic
Khung lương chúng tôi thì khác. Chúng tôi trả lương theo tuần
B: I accept that
Tôi chấp nhận
A: We give bonuses semi-annually
Chúng tôi trả tiền thưởng thêm hàng nửa năm
B: I will follow whatever rules you have here
Tôi sẽ tuân theo bất cứ quy định nào ông đặt ra ở đây
II.
1/ How much do you expect to be paid?
Anh muốn được trả lương bao nhiêu?
A: Referring to your job description seeking people with construction engineering qualifications, I would like to state that I am fully qualified with a degree and on-site engineering experience. I would appreciate it if you could look at my background when considering my salary
Trong bản mô tả công việc của công ty, ông tìm người có bằng cấp kĩ sư xây dựng, tôi muốn khẳng định rằng tôi có bằng cấp và kinh nghiệm thực tế. Tôi rất biết ơn nếu ông xem qua hoàn cảnh của tôi khi xét lương cho tôi
B: I am not sure what kind of salary range you have been thinking about for this position. I am open to a salary that is fair for the position
Tôi không biết chắc ông tính khung tiền lương thế nào đối với vị trí này. Tôi thấy thoải mái với mức lương phù hợp cho vị trí này
2/ Were you asked to take a pay cut?
Anh đã bao giờ bị đề nghị giảm lương chưa?
A: No,
Dạ chưa.
B: Yes, during the recession about 5 years ago, the company I was working for then implemented pay cuts for some time
Dạ rồi, trong thời kì suy thoái cách đây 5 năm, công ty tôi đang làm việc lúc đó thực hiện cắt giảm lương trong 1 thời gian
C: No, I have never been asked to take a pay cut. I did, however, volunteer to take one at my last job. I did not think it was fair to ask others to take one and not take one myself
Dạ chưa, tôi chưa bao giờ bị đề nghị giảm lương. Tuy nhiên, tôi đã đề nghị giảm lương trong công việc trước đây. Tôi nghĩ là không công bằng khi đề nghị những người khác giảm lương còn mình thì không.

About Reasons for Leaving (Về các lý do xin nghỉ việc)

I. A: So have you worked in your present company for 4 years?
Vậy anh đã làm việc ở công ty hiện nay được 4 năm rồi?
B: Yes, I have
Vâng, đúng vậy
A: Why do you want to resign?
Tại sao anh muốn thôi việc?
B: As you know, I serve as a secretary in my present company. I really want to look for a more challenging opportunity
Như ông biết đó, tôi làm thư kí ở công ty hiện nay của tôi. Tôi thật sự muốn tìm 1 cơ hội thử thách hơn.
A: Don’t you like the present work?
Anh không thích công việc hiện nay sao?
B: I like the work, but the salary is too small, as a man I really want to give my wife and my little daughter a better life
Tôi thích công việc đó, nhưng lương quá ít. Là đàn ông, tôi thật sự mong muốn cho vợ và con gái của tôi 1 cuộc sống tốt đẹp hơn
A: So you decide to leave?
Vì vậy anh quyết định nghỉ việc?
B: Yes, and my present job is similar to what you advertised in the Monday’s newspaper
Vâng, và việc làm hiện nay của tôi tương tự như những gì ông đã quảng cáo trên tờ báo ra ngày thứ Hai
A: That’s reason for your choosing our opportunity?
Đó là lý do để anh chọn công ty của chúng tôi à?
B: Yes, as my experience is closely related to this job
Phải, vì kinh nghiệm làm việc của tôi liên quan chặt chẽ tới công việc này
A: Sure! I believe you can. Does your boss know you are leaving?
Chắc chắn vậy! Tôi tin anh có thể làm được. Sếp của anh có biết anh sắp nghỉ việc không?
B: Yes, he understands me and would like to be my referee
Dạ biết, ông ấy hiểu tôi và muốn là người giới thiệu tôi
II.
1/ How many days were you absent from work last year? Why?
Năm ngoái anh đã nghỉ làm bao nhiêu ngày? Tại sao?
A: I took 5 days off last year, which were all sick days
Năm ngoái tôi nghỉ 5 ngày, đều là những ngày tôi bị bệnh
B: I was absent from work for 4 days last year. I went to my grandmother’s funeral, and I had a bad fever that put me in bed for 3 days. I missed very little work. The year before I only missed 2 days
Năm ngoái tôi nghỉ làm 4 ngày. Tôi dự lễ tang của bà tôi, và tôi đã bị sốt nặng đến nỗi tôi đã nằm 3 ngày. Tôi ít khi nghỉ làm. Năm kia tôi chỉ nghỉ 2 ngày
2/ Tell me about your previous bosses
Hãy nói cho tôi biết về các ông chủ trước đây của anh
A: My last boss worked very hard. He never left the office before his subordinates. He was demanding of us, but he was always quite fair. Even though he was a hard worker, he dind’t work on holidays because he was active at outdoor sports such as tennis in the summer and skiing in the winter. He was energetic, and I liked his attitude
Ông chủ trước đây của tôi làm việc rất chăm chỉ. Ông ấy không bao giờ rời văn phòng trước cấp dưới . Ông ấy đòi hỏi rất nhiều ở chúng tôi, nhưng ông ấy luôn công bằng. Mặc dù ông ấy là người làm việc chăm, nhưng ông ấy không làm vào các ngày nghỉ vì ông rất tích cực tham gia các môn thể thao ngoài trời như quần vợt vào mùa hè và trượt tuyết vào mùa đông. Ông ấy rất năng nổ và tôi rất thích thái độ của ông ấy.
3/ What do you think of your current boss?
Anh thấy ông chủ hiện giờ của ông thế nào?
A: My current supervisor is a personable and highly trained individual. I have the utmost respect for his qualifications and his supervisory style. He treats supervisions as a dialogue in wich both parties continue to learn. His wonderful sense of humor helps keep staff morale up. Campassion and fairness are also qualities he possess
Cấp trên hiện giờ của tôi là 1 người dễ mến và có chuyên môn tốt. Tôi rất khâm phục các bằng cấp và phong cách quản lý của ông ấy. Ông ấy xem các công tác quản lý là 1 cuộc đối thoại mà trong đó cả 2 bên không ngừng học hỏi. Tính khôi hài tuyệt vời của ông ấy giúp tinh thần của nhân viên luôn hưng phấn.Ông ấy cũng có lòng thương người và sự công bằng.

(Sưu tầm)

Xem thêm: