Dream (n)- /dri:m/: giấc mơ, mơ ước

True (n)- /tru:/: sự thật

Possibility (n)- /,pɔsə’biliti/: khả năng

Incite (v)- /in’sait/: xui khiến, khuyến khích

 

Dreams come true. Without that possibility, nature would not incite us to have them  John Updike

Những giấc mơ thành sự thật. Nếu điều đó không thể, thì tự nhiên sẽ không xui khiến chúng ta có chúng- John Updike

Từ Khóa: