Matter (n)- /’mætə/: vấn đề

Nowhere (pre)- /’nouweə/: không đâu, không nơi nào

Compare (v)- /kəm’peə/: so sánh, đối chiếu

Go (v)- /gou/: đi, đi đến

 

“It doesn’t matter where you are, you are nowhere compared to where you can go” – Bob Proctor

“Bạn đang ở đâu không phải là vấn đề, bạn chẳng ở đâu cả khi so với nơi mà bạn có thể đến”

Từ Khóa: