Search (v)- /sə:tʃ/: tìm kiếm

Change (v)- /tʃeindʤ/: thay đổi

Life (n)- /laif/: cuộc sống, cuộc đời

Look (v)- /luk/: nhìn

Mirror (n)- /’mirə/: gương

 

If you’re searching for that one person who will change your life…take a look in the mirror

Nếu bạn đang tìm kiếm một người sẽ thay đổi cuộc đời của bạn…hãy nhìn vào gương.

Từ Khóa: