Change (v)- /tʃeindʤ/: thay đổi

Thought (n)- /θɔːt/: suy nghĩ

World (n)- /wə:ld/: thế giới

 

Change your thoughts and you change your world – Norman Vincent Peale 

Hãy thay đổi suy nghĩ và bạn thay đổi thế giới của mình

 

Từ Khóa: