Feel (v)- /fi:l/: cảm thấy

Inferior (n) -/in’fiəriə/: dưới, thấp kém

Consent (n)- /kən’sent/: sự đồng ý, sự bằng lòng

 

“No one can make you feel inferior without your consent.” ― Eleanor Roosevelt

“Không ai có thể khiến bạn cảm thấy mình kém cỏi mà không có sự đồng ý của bạn”

Từ Khóa: