Life (n) – /laif/: cuộc sống, cuộc đời, đời sống

Give (v) – /giv/: cho, tặng, ban, đem lại

Purpose (n) – /’pə:pəs/: mục đích, ý định

Life doesn’t give us purpose, we give life purpose – The Flash in DC Universal

Cuộc đời không đem mục đích tới cho chúng ta, mà chúng ta đem mục đích tới cho cuộc đời 

 

Từ Khóa: