Day (n)- /dei/: ngày, ban ngày

Sunshine (n)- /’sʌnʃain/: ánh sáng mặt trời, sự tươi sáng

Know (v)- /nou/: biết

Night (n)- /nait/: đêm tối, tối

A day without sunshine is like, you know, night – Steve Martin 

Một ngày mà không có ánh sáng mặt trời, bạn biết đấy nó là bóng đêm

Từ Khóa: