Regret (v)- /ri’gret/: nuối tiếc, ân hận

Past (n)- /pɑ:st/: quá khứ, đã qua

Learn (v)- /lə:n/: học

From (pre)-/frɔm/: từ

 
Don’t regret the past, just learn from it. – Ben Ipock

Đừng nuối tiếc quá khứ, hãy chỉ học từ nó thôi.

Từ Khóa: