Recipe (n)- /’resipi/: công thức

Avoid (n)- /ə’vɔid/: tránh

Meditation (n)- /,medi’teiʃn/  thiền định, sự trầm mặc, sự mặc tưởng

Past (n)- /pɑ:st/: quá khứ, đã qua

 

The first recipe for happiness is: avoid too lengthy meditation on the past. – Andre Maurois.

Công thức đầu tiên cho hạnh phúc là: tránh trầm mặc quá lâu trong quá khứ.

Từ Khóa: