Matter (n) – /’mætə/: vấn đề, sự kiện
Go (v) – /gou/: đi
Slow (adj) -/slou/: chậm chạp
Stop (v) – /stɔp/: dừng lại

It does not matter how slowly you go, so long as you do not stop – Confucius

Không quan trọng việc bạn đi chậm như thế nào, miễn là bạn không từ bỏ – Khổng Tử

Từ Khóa: