Do (v) – /du/: làm, hành động
Like (v) – /laik/: thích
Secret (adj) – /’si:krit/: bí mật
Happiness (n) – /’hæpinis/: sự sung sướng, sự hạnh phúc

It is not in doing what you like, but in liking what you do that is the secret of happiness – J. M. Barrie, Peter Pan

Không phải là làm điều bạn thích, mà là khi thích điều bạn làm là bí mật của hạnh phúc.

Từ Khóa: