Teacher (n) – /’ti:tʃə/: thầy, cô giáo, giáo viên
Way (n) – /wei/: con đường, đường đi, lối đi
Other (n) – /’ʌðə/: người khác
Itself (pro) – /it’self/: tự nó
Candle (n) – /’kændl/: cây nến
Consume (v) – /kən’sju:m/: đốt cháy, tiêu thụ
Light (v) – /lait/: thắp sáng

A good teacher is like a candle. It consumes itself to light the way for others. – Mustafakemal Ataturk

Thầy cô tốt giống như ngọn nến. Cháy hết mình để thắp sáng đường đi cho những người khác

Từ Khóa: