During (prep) – /’djuəriɳ/: trải qua, trong lúc, trong thời gian
Dark (adj) – /dɑ:k/: tối tăm, đen tối
Moment (n) – /’moumənt/: chốc, lúc, lát
Focus (v) – /’foukəs/: tập trung

It is during our darkest moments that we must focus to see the light. – Aristotle Onassis

Trong những giây phút đen tối nhất chúng ta phải tập trung để nhìn thấy ánh sáng.

Từ Khóa: