Soul (n) – /soul/: tâm hồn, linh hồn

Small (adj) – /smɔ:l/: nhỏ bé

Act (n) (v) – /ækt/: hành động

Secret (adj) – /’si:krit/: kín đáo, thầm kín

Success (n) – /sək’ses/: sự thành công

Put your heart, mind, and soul into even your smallest acts. This is the secret of success – Swami Sivananda

Hãy đặt trái tim, tâm trí, và tâm hồm vào trong những hành động dù nhỏ nhất. Đây là bí mật của sự thành công.

Từ Khóa: