Want (v) – /wɔnt/: muốn, muốn có

Must (v) – /mʌst /: phải, buộc phải, cần phải

Willing (adj) – /’wili / : bằng lòng, vui lòng, tự nguyện

Never (adv) – /’nevə/: không bao giờ, không khi nào

If you want something you have never had, you must be willing to do something you have never done –  Thomas Jefferson

Nếu bạn muốn một điều gì đó bạn chưa bao giờ có, bạn phải sẵn sàng để làm một điều gì đó bạn chưa bao giờ làm

Từ Khóa: