Choose (v) – /tʃu:z/: chọn, lựa chọn

Family (n) – /’fæmili/: gia đình

Gift (n) – /gift/: quà tặng, quà biếu

God (n) – /gɔd/: Chúa trời, Thần, Thượng Đế

You don’t choose your family. They are God’s gift to you, as you are to them – Desmond Tutu

Bạn không chọn gia đình của mình. Gia đình là món quà của Thượng Đế dành cho bạn cũng như bạn là món quà dành cho gia đình của bạn – Desmond Tutu

Từ Khóa: