Peninsula (n) – /pi’ninsjulə/: bán đảo

Infinite (adj) – /’infinit/: vô hạn, vô bờ bến

Strand (v)- /strænd/: mắc cạn

Island (n) – /’ailənd/: hòn đảo

Perpetual (adj)- /pə’petjuəl/: không ngừng, vĩnh viễn.

Indecision (n) – /,indi’siʤn/: do dự, thiếu quả quyết

The optimist lives on the peninsula of infinite possibilities; the pessimist is stranded on the island of perpetual indecision – William Arthur Ward

Người lạc quan sống trên bán đảo của những khả năng vô tận; người bi quan kẹt trên hòn đào của những do dự không ngừng – William Arthur Ward

Từ Khóa: