Defeat (v) – /di’fi:t/: đánh bại

Temporary (adj) -/’tempərəri/: nhất thời, tạm thời

Condition (n) – /kən’diʃn/ : điều kiện, hoàn cảnh

Permanent (adj) –  /’pə:mənənt/: mãi mãi, vĩnh viễn

Being defeated is often a temporary condition. Giving up is what makes it permanent – Marilyn Vos Savant

Thất bại chỉ là tình trạng tạm thời. Bỏ cuộc là điều khiến nó trở thành vĩnh viễn – Marilyn Vos Savant