Darkness (n) – /’dɑ:knis/: bóng tối

Drive (v) – /draiv/: dồn, xua, đánh đuổi

Light (n) – /lait/: ánh sáng

Hate (n) – /heit/: sự căm thù, sự ghét bỏ

Darkness cannot drive out darkness: only light can do that. Hate cannot drive out hate: only love can do that – Martin Luther King

Bóng tối không thể xóa tan đi bóng tối: chỉ có ánh sáng có thể làm được điều đó. Lòng căm thù  không thể xóa tan đi sự căm thù: chỉ có yêu thương mới làm được điều đó