Skill (n) – /skil/: kỹ năng, sự khéo léo, kỹ xảo

Unify (v) – /’ju:nifai/: hợp nhất, thống nhất

Force (n) – /fɔ:s/: sức, lực, sức mạnh

Experience (n) – /iks’piəriəns/: kinh nghiệm

Intellect (n) – /’intilekt/: trí tuệ, sự hiểu biết

Passion (n) – /’pæʃn/: sự đam mê

Operation (n) – /,ɔpə’reiʃn/ : guồng hành động, sự hoạt động, quá trình hoạt động

Skill is the unified force of experience, intellect and passion in their operation – John Ruskin

Kỹ năng là sức mạnh hợp nhất của kinh nghiệm, trí tuệ và đam mê trong guồng hành động.