Simply (adv) – /’simpli/: đơn giản

Content (adj) – /’kɔntent/: bằng lòng, hài lòng

Compete (v) – /kəm’pi:t/: ganh đua, cạnh tranh

Respect (v) –  /riˈspekt/: kính trọng, khâm phục

When you are content to be simply yourself and don’t compare or compete, every one will respect you – Lao Tzu.

Khi bạn chỉ đơn giản là hài lòng với chính mình và bạn không so sánh hay cạnh tranh, mọi người sẽ kính trọng bạn – Lão Tử